Proč se nebát nové normy ISO 45001?

Nová norma ISO 45001

V březnu 2018 vyšla nová mezinárodní norma ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky. Tato norma nahradí užívanou normu OHSAS 18001.

Základem pro efektivní řízení rizik a příležitostí v oblasti BOZP musí být intenzivní komunikace, zapojení zaměstnanců na všech úrovních a firemní kultura, ve které je silně zakořeněná chuť kontinuálně zlepšovat pracovní podmínky každého jednotlivce. Alespoň tak k managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přistupuje ISO 45001.

Na jejím vzniku se podíleli odborníci z více než 70 zemí světa. Schválena byla na začátku roku 2018 a je navržena tak, aby byla v souladu s dalšími normami systémů managementu (ISO 9001 a ISO 14001). Seznamte se s mezinárodní normou ISO 45001.

Mezinárodní norma ISO 45001 byla po odmítnutí první verze návrhu konečně přijata a v březnu 2018 publikována. Skoro dvouleté zpoždění oproti původnímu plánu bylo navíc doprovázeno i velmi krátkým obdobím existence FDIS verze normy. Tj. obdobím, v němž je možné se s normou blíže seznámit před nabytím její platnosti, před počátkem přechodného období. Pro certifikační orgány, ale i pro uživatele normy je dobrou zprávou, že souběžně s normou byla publikována i norma ISO/IEC TS 17021-10 k certifikaci systémů managementu BOZP.

Mezinárodní organizace práce (ILO) eviduje každý den zhruba 7 700 smrtelných pracovních úrazů nebo úmrtí v důsledku nemocí z povolání. Což je jen pro zajímavost zhruba stejný počet lidí, jaký žije v městečku Stříbro. A nová norma má ambici to změnit: Jejím cílem je poskytnout pevný rámec pro vznik preventivních opatření, která vážným a smrtelným pracovním úrazům aktivně předcházejí. A nikoli jen reagují na události, které už se staly.

ISO norma nahrazuje starší dokument OHSAS 18001. Firmy, které jsou certifikovány jako OHSAS 18001, pak mají tři roky na dosažení požadavků, které norma ISO 45001 ukládá. Ta z předešlé normy přirozeně vychází. Zároveň ale klade důraz na ty oblasti, které předchozí norma opomíjela a jež jsou v dnešní době pro efektivní BOZP nezbytné.

Norma ISO/FDIS 45001 přinesla do stávajícího pojetí některé nové prvky:

  • Norma je cílena s ohledem na pracovníka, na komunikaci s ním. Také s jeho participací na naplňování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Tento pohled se prolíná napříč celou normou a je možné jej považovat za ústřední.
  • Zdůrazněn je pohled na externí osoby poskytující organizaci své služby a dodávky. Za takovéto osoby jsou pokládány jak organizace, tak jednotlivci.
  • Zcela novým prvkem je ve smyslu ISO 9001:2015 stanovení kontextu organizace, aby bylo zřejmé, v jakém prostředí se daná organizace nachází. Jakým vnějším a vnitřním tlakům, podmínkám a požadavkům čelí. S kým spolupracuje – a je tak na jeho plnění závislá, komu své služby dodává apod. Je důležité pochopit, že kontext organizace vymezuje hrance budovaného systému řízení BOZP.

Je patrné, že se základní požadavky obou norem vcelku shodují. Že došlo k jakémusi přeskupení těchto požadavků a k jejich doplnění či spíše zdůraznění některých pohledů, kterým norma OHSAS nevěnovala takovou pozornost. Požadavek nebyl vysloveně zdůrazněn. Významným prvkem nového pojetí normy je skutečnost, že akceptuje dokumenty, které má organizace v oblasti BOZP již zavedeny a tvoří její dobrou praxi. Což plně platí i pro Příručku kvality, zpracovanou podle normy OHSAS, která však ve smyslu nových požadavků nemusí být vyhotovena. Je-li její obsah a struktura pro danou organizaci natolik zásadní, není třeba ji rušit.

Některé části normy jsou natolik nové, nebo jsou napsány v tak obecném pojetí, že je vhodné na tyto pasáže poukázat a blíže je objasnit. Tomu by v rámci implementace měla napomoci i publikace České společnosti pro jakost Komentované vydání normy ISO 45001. Ta doplní již předchozí obdobná vydání pro normy ISO 9001 a ISO 14001.

Zdroje:  bozpinfo.cz – upraveno

happyend.cz – upraveno

 

 

ISO 45001